کسب 27 مقام منطقه ای در مسابقات قرآنی، ورزشی، فرهنگی و هنری

کسب 27 مقام منطقه ای در مسابقات قرآنی، ورزشی، فرهنگی و هنری