برگزاری جلسه آموزش شهروندی در پایه هفتم

جلسه آموزش شهروندی با حضور کاشناسان اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری تهران 

جلسه بسیر مفید و اثر بخش آموزش شهروندی با حضور کاشناسان اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری تهران در روز شنبه بیست و یکم فررودین ماه در اسکای روم پایه هفتم برگزار گردید.