در پاور تقدیمی ، نقشه راه آموزش در دبیرستان ملاصدرا جهت سال تحصیلی 1400-1399 و روش یادگیری معکوس را از زبان مدیریت دبیرستان ملاصدرا می شنوید و می بینید.