در کلیپ تقدیمی به این پرسش پاسخ می دهد که چرا باید از روش آموزش و یادگیری معکوس استفاده شود.